Blogg

Hva vil det si å ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, – på hjemmekontoret?

Jeg har fått en del spørsmål om dette temaet på e-post og på kursene mine, og jeg ser at det også er mange diskusjoner i aviser, på nettet og øvrige sosiale medier om dette temaet nå.  

Begrepet «fullt forsvarlig», kan være vanskelig å få tak, hva det egentlig betyr. I helsevesenet er det lettere å forstå hva som ligger i begrepet, hvor formålet med behandlingen er å redde liv og helse, og vi skjønner at det må settes av tilstrekkelig penger og ressurser til dette.  

Når det gjelder «fullt forsvarlig arbeidsmiljø», er det vanskeligere å sette to streker under svaret hva det er. Vi som mennesker er ulike og derfor vil det være slik at det som oppleves som fullt forsvarlig for deg, kan oppleves som svært uforsvarlig for meg. Eksempler på dette kan være arbeidsmengde,  tidsfrister og bruk av utstyr, men kan også handle om sosiale forhold eller mangel på opplæring og derfor også opplevelse av ikke å mestre de pålagte oppgavene.

Når vi går til lovgiver, er ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, tydelig plassert. I formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven står det;

«Lovens formål skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysisk og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og den sosiale utviklingen i samfunnet»

Videre står det at Arbeidsgiver skal sørge for at loven blir fulgt og overholdt (§2-1)

Arbeidsmiljøloven sier ingenting om hvor arbeidet skal gjøres. Den stiller bare krav til at arbeidsplassen skal være fullt forsvarlig utformet, utfra en «samlet og enkeltvis vurdering». Det vil si at det stilles krav om både de psykososiale- og de fysiske forholdene for hver og en av de ansatte sine individuelle behov,- også på hjemmekontoret!

Vi kan ta det som et utgangspunkt at det som arbeidstakerne opplever som viktig for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, sannsynlig vil være nokså nært det som bør gjenskapes når arbeidstakerne sitter på hvert sitt hjemmekontor.

Om medarbeideropplevelsen blir god på hjemmekontoret, avhenger i stor grad om hvordan ledelse utøves, og dersom jeg skal gi deg 4 viktige lederråd på veien, så velger jeg disse akkurat nå:

  1. Partene på arbeidsplassen lager avtaler om hvordan hjemmekontorsituasjonen skal gjennomføres (alle)
  2. Tydelighet på forventninger (prioriteringer og leveranser-individuelt)
  3. Tillit og selvledelse, ikke kontroll og sanksjoner
  4. Skru på varmen, og våg å ta kontakt og bli kjent med de ansatte

Lykke til!

Tanja Juul Rødahl

Stepsup, konsulenttjenester og rådgivning, 5. januar 2021