HMS-skolen- når kompetanse og trygghet er viktig!

Velkommen til Stepsup sin egen HMS-skole!

Våre kunder er fra både privat- og offentlig sektor, og kan være helt fra de minste bedrifter til mellomstore og store virksomheter. Felles for skolens kunder er at de ønsker å utvikle sitt arbeidsmiljø, og ser at det å gjennomføre de lovpålagte HMS-kursene kan være en god start på dette arbeidet.

Arbeidsmiljølovens krever at det gjennomføres obligatorisk opplæring for arbeidsgiver, verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). De sentrale partene legger også til grunn at opplæring av verneombud og arbeidsledere er den samme. Siden «pensum» er det samme for verneombudet, AMU og ledere, anbefales det at opplæringen samkjøres i virksomheten. Dette gir ofte god effekt for å komme godt i gang, eller kanskje dere bare trenger nye ideer for å få nytt giv med HMS arbeidet igjen.

Stepsup tilbyr to lovpålagte grunnkurs, som begge tilfredsstiller lovens krav om opplæring. Opplæringen av arbeidsgiver, verneombud og medlemmer av AMU er regulert i Arbeidsmiljøloven kap, 3, 6 og 7, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og tilleggsavtale til Hovedavtalen LO/NHO.

Varighet på kursene: Digitalt-online fra kl 09.00 til kl 15.00. Ved fysisk fremmøtte fra kl 09.00 til kl 15.30. Kursene kan gjennomføres både digitalt-online og ved fysisk fremmøte. Ta kontakt for avtale om ønsket form i din virksomhet.

Priser: Dagspris kr 22 500 pr dag, inntil 25 deltakere – bedriftsinternt Åpne kurs kr 1750 pr deltaker pr dag

Dokumentasjon på gjennomført kurs, vil bli sendt til deltakerne på e-post i etterkant

 1. Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid: Opplæringen skal ha en samlet varighet på 40 timer. Dersom bransjens forhold tilsier det, kan arbeidsgiver og arbeidstaker sammen avtale en noe kortere opplæring, eksempelvis tre dager. Dersom det er tvil om hvor lang opplæringen skal være, anbefales det å ta kontakt med lokalt arbeidstilsyn. Målgruppe: Verneombud, arbeidsleder, AMU, HR/HMS-personell og BHT. Mål med kurset: Deltakerne skal forstå sin rolle, kunne utføre sin rolle eller verv på en god og forsvarlig måte. Deltakerne skal også bli kjent med hvordan det kan jobbes for å oppnå et best mulig og sikkert arbeidsmiljø Gjennomføring av kurset: Det legges vekt på en tett dialog med bestiller av kurset i forkant. Kursene vil bli tilpasset virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Virksomheten vil etter kursets slutt, sitte igjen med en kartlegging av et utvalgt tjenestested eller område i egen virksomhet. Deltakerne får en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven og andre aktuelle lover og regler. Innhold i grunnopplæringen: 1. Hva det vil si å ha et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» på egen arbeidsplass 2. Arbeidsgiver og arbeidstakers roller og ansvar 3. Arbeidsmiljøutvalget(AMU), verneombudets, BHT’s og Arbeidstilsynet rolle og oppgaver 4. Daglig HMS-arbeid; bred medvirkning, god dokumentasjon og systematikk 5. Kunnskap om gjennomføring av enkel risikovurdering av det fysiske, psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet 6. Kunne identifisere faktorer som fremmer eller hemmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø i egen virksomhet 7. Kunne identifisere de viktige fysiske arbeidsmiljøfaktorene på egen arbeidsplass for å kunne redusere skader og ulykker, eks ergonomi, støy og inneklima 8. Ved bedriftsinterne kurs vil det legges vekt på emner som særlig er av betydning for arbeidsmiljøet, eller verneområder som har særlig kompliserte arbeidsmiljøproblemer

2. Opplæring for arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.. Varigheten av dette kurset er ikke fastsatt, men det er et gitt «pensum» som skal gjennomgås og forstås. Målgruppe: Arbeidsgiver. Plikten til opplæring er personlig og kan ikke delegeres. Definisjon på «arbeidsgiver»; den som representerer eier, eller har rett til å ansette eller si opp arbeidstakere. Mål med kurset: Opplæringen gir arbeidsgiver kunnskap om hvordan det kan jobbes for å få til et systematisk, godt og velfungerende HMS-arbeid i virksomheten. Deltakerne blir kjent med kjent med ulike verktøy og metoder for å oppnå et godt arbeidsmiljø og fremme gode arbeidsrelasjoner. Opplæringen tar utgangspunkt i virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.

Innhold i opplæringen for arbeidsgiver er blant annet dette:

 1. Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur
 2. Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter
 3. kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje
 4. Sitte igjen med kunnskap om: a) arbeidsgivers plikter b) arbeidstakers rett og plikt til medvirkning c) verneombudets funksjon og oppgaver d) arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver e) bedriftshelsetjenestens funksjon

3. Andre kurstilbud på Stepsup HMS-skole: Grunnopplæringen er en god start, og bidrar ofte til at det avdekkes utfordringer det blir behov for å følge opp. Noen ganger kan det være tilstrekkelig med et oppfølgingskurs, mens andre ganger trenger ledergrupper og/eller ansatte-grupper en mer målrettet og en lengre prosess. De ulike virksomhetenes utfordringer kan være svært ulike og sammensatte, derfor er vi opptatt av å lytte til det dere er opptatt av, slik at vi sammen kan skreddersy og tilpasse kurset etter virksomhetens behov, egenart og kompleksitet. Ta gjerne en titt på kursene under, kanskje du kan få noen ideer på hva dere vil jobbe mer med fremover. For lengre prosesser; se også Konsulenttjenester

Forslag til oppfølgings- og utdypningskurs;

 1. Oppfriskningskurs for vernetjenesten og arbeidsgiver, 1 dag (må vise til dok gjennomført grunnkurs)
 2. Hvordan skape seg en bedre arbeidsplass! 3 dager eller etter avtale
 3. Videregående opplæringen innenfor utvalgte emner (særlig utfordrende områder som eks vold- og trusselutsatte virksomheter) omfang etter avtale
 4. Vitalisering-/revitalisering av AMU; Hvordan kan AMU jobbe best mulig for å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet. 1 dag eller etter avtale
 5. Hvordan kan vi jobbe systematisk for å utvikle det psykososiale arbeidsmiljøet, fra kartlegging til effektfulle resultater. 3 dager eller etter avtale
 • Kursene blir gjennomført av Tanja Juul Rødahl, som er eier og daglig leder i Stepsup. Hun har mer enn 20 års erfaring med HMS-arbeid, HR-relaterte fag, ledelse, arbeidsgiveri, kursvirksomhet, coaching, rådgivning og veiledning.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling av kurs på e-post; tanja@stepsup.no